Vilkår for leksehjelp

Generelle avtalevilkår er listet under, og inngås mellom partene Learnist AS (926 015 532) og kunde ved avtale om leksehjelp. For andre kurs gjelder egne kursvilkår lenket per mail ved påmelding.

§1.1 Dersom kunde ønsker en annen underviser, kan de få bytte underviser ved forespørsel.

§1.2 Kunde kan bytte mellom nettundervisning og hjemmeundervisning ved forespørsel.

§1.3 Dersom kunde ikke er fornøyd med levert tjeneste refunderes timen ved at du opplyser om dette. Dette gjelder innen 24 timer fra undervisningstimen er avsluttet. 

§1.4 Dersom kunde ønsker å kansellere eller fremskyve timer må dette gjøres senest 24 timer før undervisningen starter. Dersom kunde ikke gjør dette belastes kunde for timen.

§1.5 Dersom underviseren ikke møter opp til avtalt tid eller må avbryte undervisningen belastes du ikke for mistet undervisningstid.

§1.6 Undervisningen har 4 uker oppsigelsestid. Dersom du ønsker å si opp avtalen gir du beskjed til Learnist AS om dette, og planlagt undervisning fra og med 4 uker frem i tid kanselleres og skal ikke betales for.

§1.7 Learnist AS forebeholder seg retten til å avslutte kundeforholdet og avtalen dersom Learnist AS ønsker dette. Kunde faktureres da for allerede gjennomført undervisning som ikke er betalt. All undervisning frem i tid kanselleres.

§1.8 Under ingen omstendighet er Learnist AS ansvarlig for forhold som knytter seg til underviseren. Det omfatter blant annet – men er ikke avgrenset til – enhver handling, unnlatelse eller uttalelse fra underviseren som kan medføre tap eller skade for kunden. 

§1.9 Under ingen omstendighet er Learnist AS ansvarlig for forhold som knytter seg til kunden. Det omfatter blant annet – men er ikke avgrenset til –og enhver handling, unnlatelse eller uttalelse fra kunden som kan medføre tap eller skade for underviseren.

§1.10 Kunde plikter å betale Learnist for gjennomført undervisning eller andre tjenester. Betaling for undervisning skal skje ved hjelp av den betalingsløsningen som til enhver tid gjelder for det aktuelle tilbudet om undervisning. Dersom ikke annet er avtalt, vil gjeldende sats for undervisningen være 499 kroner per 60 minutter.