Tilfredshet og lærermangel i det norske skolesystemet

  • by

Utdanning er et globalt tema som berører alle aspekter av samfunnet. Om problemet er skoletilgang og frafall, kvaliteten på tjenester, eller studentenes tilfredshet, er utdanning avgjørende for best mulig utvikling av ethvert samfunn eller person. Derfor er det viktig å sikre at alle studenter er godt forberedte til å delta i arbeidsmarkedet.

Selv om Norge har oppnådd en høy utdanningsdekning, viser resultatene fra Eurostudent VI at bare 65% av norske studenter var fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten i 2016. Norge er landet med lavest tilfredshet blant de nordiske landene. I Sverige, Danmark, og Island var omtrent 70% av studentene fornøyde samme år. Finland viser den høyeste tilfredsheten med 76%, over ti prosentpoeng mer enn Norge. Dette tyder på at Norge har stort forbedringspotensial i utdanningssektoren.[1]

 Kilde: Eurostudent VI and V, Statistikk sentralbyrå

I Norge har regjeringen vurdert lærertetthet som et kritisk aspekt i grunn- og ungdomsskole, spesielt fra 5. til 10. trinn. Ifølge Utdanningsforbundet mangler kommunene til sammen 1.200 lærerårsverk for å garantere god nok dekning av barnas utdanningsbehov. Fra august 2019, stilles det krav til maksimalt 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn.

Eksempelvis er det i Oslo 3.200 heltidslærere med godkjent utdanning som jobber i grunnskolen. Kommunen har omtrent 69.000 grunnskoleelever. Det er dermed over 21 elever per lærer i Oslo, noe som er mye høyere enn landsgjennomsnittet.

Source: Statistikk Sentralbyrå

Underbemannede skoler betyr en lavere kapasitet til å levere personlig støtte til elever, spesielt når de har det vanskelig med enkelte fag. De vanligste fagene som er vanskelig for grunnskoleelever er matematikk, engelsk og norsk hoved- og sidemål.  Elever som strever med disse fagene kan oppleve store fordeler med personlig støtte og oppfølgning fra en lærer. Disse flaskehalsene i Norges utdanningssystem var grunnen til at Learnist ble opprettet, et foretak som spesialiserer seg i å dekke elevers individuelle behov og hjelpe dem med utfordringene de har med skolearbeidet.

For å lære mer om hvordan Learnist kan hjelpe elever, vennligst besøk www.learnist.no/leksehjelp