Funksjonsnedsettelser og lærevansker i Norge

  • by

Funksjonsnedsettelser og lærevansker er avgjørende faktorer i barne- og ungdomsopplæringen. I Norge har 25% av studenter nedsatt funksjonsevne, ifølge Eurostudent VI undersøkelsen. Til sammenlikning har bare 10% av franske studenter lignende utfordringer. Blant disse funksjonsnedsettelsene er kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker de vanligste utfordringene norske studenter har. Learnist, et selskap som spesialiserer seg i å hjelpe elever med behov for personlig oppfølgning og emosjonell støtte, utforsket forekomsten av disse funksjonsnedsettelsene og deres effekt på akademisk utvikling.

Funksjonsnedsettelser er relativt vanlig i Norge. Over 5% av studenter fra høyere utdanning rapporterer å lide av konsentrasjonsvansker, dysleksi eller dyskalkuli. Når man imidlertid sammenligner forekomsten av disse lærevanskene med undersøkelser utført i det norske arbeidsmarkedet, rapporterer Norges Statistikk Sentralbyrå at 6.9% av nordmenn lider av de samme funksjonsnedsettelsene.

Source: Eurostudent VI and Statistikk Sentralbyrå

Dessuten anser 50% av studentene som lider av funksjonsnedsettelser at de er litt eller veldig begrensende i studiene sine, og hver tredje student med funksjonsnedsettelser anser støtten som utilstrekkelig i Norge. Mindre enn halvparten av studenter/elever som lider av lærevansker tror at de får tilstrekkelig støtte fra lærerne og utdanningsinstitusjonene.

Situasjonen er enda verre i barne- og ungdomsskolen. Det er lite informasjon om lærevansker hos barn. Til tross for mangel på datasett, har SSB utført mange intervjuer og undersøkelser om levekår og helse hvor foreldre svarer på spørsmål om barna deres mellom 6-15 år. Selv om informasjonen er begrenset og det er vanskelig å trekke solide konklusjoner viser resultatene at funksjonsnedsettelser er vanlig blant barn.  

Kilde: Statistikk Sentralbyrå og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Disse statistikkene gir et innblikk i den faktiske situasjonen angående lærevansker. Det er også sannsynlig at lærevansker er enten underdiagnostisert eller ikke riktig diagnostisert. Det er bare 8% av elever som har en individuell plan eller mottar ekstra hjelp i skolen. Ifølge SSB, mottar 7.6% av barn spesialundervisning, noe som kan samsvare med individuelle planer. 

Hvordan barna presterer på de laveste skoletrinnene (1-5. trinn) er avgjørende for barnas utvikling på lang sikt. Personlig veiledning er spesielt viktig for elever som sliter med visse fag eller henger etter de andre elevene i klassen. Veilederne og lærerne som jobber i Learnist tilbyr personlig undervisning og oppfølgning til barn. Dette inkluderer barn som strever med fagene eller har funksjonsnedsettelse.  

For å lære mer om hvordan Learnist tilbyr emosjonell og pedagogisk støtte for å hjelpe barn som strever på skolen, vennligst besøk www.learnist.no/leksehjelp